§1 Postanowienia ogólne

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Użytkowników przestrzeni coworkingowej “Lokalny Coworking”, gości Użytkowników strefy coworkingowej oraz organizatorów i uczestników wydarzeń organizowanych na terenie przestrzeni.

2. Przez Przedsiębiorcę rozumiana jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadającą zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

§2 Lokalna Przestrzeń Coworkingowa

1. Celem funkcjonowania przestrzeni coworkingowej jest:

1) umożliwienie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zapewnienie użytkownikowi przestrzeni do innowacyjnej i kreatywnej pracy, w tym do rozwijania pomysłów biznesowych.

2) umożliwienie nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy Użytkownikami.

3) wspieranie inicjatyw i pomysłów z branż uznanych za priorytetowe.

2. Za udostępnianie przestrzeni odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Lokalny Mentoring w siedzibą w Brzezinach.

§3 Zasady działalności Lokalnej Przestrzeni Coworkingowej

1. Użytkownikami Lokalnej Przestrzeni Coworkingowej są:

1) osoby fizyczne, a w szczególności członkowie inicjatyw skupiających osoby zainteresowane prowadzeniem działalności w obszarze nowoczesnych technologii, posiadające startup/realizujące projekt startupowy mający na celu opracowanie nowego produktu lub usługi.

2) założyciele nowych przedsiębiorstw, które poszukują wsparcia w początkowej fazie rozwoju swoich startupów technologicznych.

2. Celem funkcjonowania przestrzeni coworkingowej jest w szczególności rozwój przedsiębiorstw w następujących branżach:

1) informatyka,

2) telekomunikacja,

3) branże, w których model biznesowy oparty jest w dominującym stopniu na wykorzystaniu ICT (teleinformatyka),

4) ochrona środowiska i OZE,

5) e-medycyna,

6) działalność lokalna.

3. Bezpłatne korzystanie z przestrzeni coworkingowej stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorcy i będzie udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1407/2013z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

§4 Zasady korzystania z przestrzeni coworkingowej

1. Korzystanie z przestrzeni coworkingowej uwarunkowane jest:

  1.  w przypadku Przedsiębiorcy ubiegającego się o skorzystanie ze strefy coworkingowej, zobowiązany jest on do wypełnienia formularza rejestracyjnego.
  2. w przypadku osoby fizycznej korzystającej z przestrzeni coworkingowej, rezerwacja następuje także po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

2. Strefa coworkingu dostępna jest w dni powszednie, przez cały tydzień, w godzinach od 9:00 do 17:00.

3. W przypadku Użytkowników wymienionych w pkt. 1 i 2, o zamiarze korzystania z przestrzeni coworkingowej, Użytkownicy zobowiązani są wypełnić formularz rezerwacyjny drogą elektroniczną, w terminie co najmniej 24 godzin przed datą rozpoczęcia rezerwacji. 

4. SLM zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia strefy coworkingowej, gdy w danym terminie nie ma wolnych miejsc.

5. Użytkownik nie może odstępować swojego czasu pracy w strefie osobom trzecim.

6. Użytkownik ma możliwość zapraszania gości do przestrzeni coworkingowej, po ówczesnym zgłoszeniu imion i nazwisk gości administratorowi przestrzeni SLM drogą elektroniczną poprzez formularz rezerwacyjny. Goście nie mogą przebywać w strefie coworkingowej bez Użytkownika, który ich zaprosił.

7. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zaproszonych gości.

8. Na terenie przestrzeni coworkingowej zabrania się spożywania alkoholu i/lub innych środków odurzających, a także palenia tytoniu.

§6 Zasady porządkowe

1. Użytkownik przebywający w strefie coworkingowej jest zobowiązany do:

1) Przestrzegania niniejszego Regulaminu,

2) Poszanowania osób i mienia,

3) Zachowania ciszy podczas pracy,

4) Stosowania się do zaleceń SLM.

§7 Inne postanowienia

1. Stowarzyszenie Lokalny Mentoring nie ponosi odpowiedzialności za szkodę: utratę, ubytek uszkodzenie sprzętu, odzieży oraz innych rzeczy pozostawionych przez Użytkownika w przestrzeni coworkingowej.

2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania SLM o wszystkich uszkodzeniach i zniszczeniach udostępnionej strefy coworkingowej. W przypadku, gdy są one następstwem okoliczności powstałych z jego winy i/lub winy zaproszonych gości, Użytkownik zostanie obciążony kosztami naprawy lub zakupu uszkodzonej rzeczy.

3. Za rzeczy stanowiące własność Użytkownika, znajdujące się na terenie przestrzeni coworkingowej, SLM nie odpowiada.

4. Użytkownicy zobowiązani są do utrzymania w należytym porządku i czystości wynajmowanych powierzchni i otoczenia.

5. Użytkownik strefy będzie współpracował we wszystkich działaniach dotyczących bezpieczeństwa Lokalnej Przestrzeni Coworkingowej.

6. Użytkownik nie będzie przyłączał żadnych urządzeń i aparatów do sieci elektrycznej,grzewczej, wodociągowej, bez uprzedniego otrzymania zgody SLM.

§8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Lokalnej Przestrzeni Coworkingowej wchodzi w życie z dniem 10.10.2020r.

2. Stowarzyszenie Lokalny Mentoring zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. 

3. Użytkownicy strefy coworkingowej zostaną niezwłocznie poinformowani o zmianach Regulaminu w formie wiadomości elektronicznej.